โปรโมชั่น & ข่าวสารอัพเดท

 new took ga toon website. will put sample picture as soon as!นะ

 Doll Carnival 2012